Публично обсъждане на инвестиционно намерение, за което Община Благоевград планира да поеме дългосрочен дълг

Публично обсъждане на инвестиционно намерение, за което Община Благоевград планира да поеме дългосрочен дълг
Община Благоеград

 

О Б Щ И Н А   Б Л А Г О Е В Г Р А Д

 

П О К А Н А

 

Уважаеми съграждани,

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в изпълнение на чл. 4, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Благоевград и по реда на чл. 4, ал. 2, т. 6 от Наредбата,  отправям покана до местната общност за публично обсъждане на инвестиционно намерение, за финансирането на което Общината планира да поеме дългосрочен дълг чрез финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове – финансов посредник управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ - ЕАД.

 

Дата на провеждане на обсъждането: от 31.01.2022 г. до 06.02.2022 г. включително

Място и ред за провеждане на обсъждането: Поради обявена извънредна епидемична обстановка публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено в рамките на 7 календарни дни, като се дава възможност на заинтересованите страни да внесат своите предложения на електронен адрес: blg@blgmun.com или в деловодството на Община Благоевград.

 

       Основни параметри:

 1. Предназначение: Финансиране на допустимите разходи по инвестиционното намерение „Scapto Therme AquaPark Bachinovo“ - цялостно саниране, възстановяване и силно разширяване на съществуваща зелена паркова зона по поречието на р. Бистрица, изграждане на площадки за общо достъпни видове спорт на открито, изграждане на зони за отдих, основен ремонт и реконструкция на аквапарк Благоевград, както и реконструкция на съществуващи и създаване на нови паркинги.
 2. Размер: до 17 784 538 лева.
 3. Срок за ползване и издължаване: до 240 месеца
 4. Източници за обслужване: генерирани собствени приходи от управление на инвестицията, настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Благоевград.
 5. Начин на обезпечение: учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Благоевград.
 6. Лихвен процент: формиран на база Референтен лихвен процент плюс надбавка, в размер на 0.65% годишно към датата на договаряне /към 01.01.2022 г. РЛП е в размер на 0%/.
 7. Срок и начин на усвояване: до 31.12.2023 г.

     Усвояването на средствата ще се извършва поетапно след представяне на разходо-оправдателни документи и съобразно отделните етапи от изпълнението.

 

 1. Условия за погасяване:

 Погасяване на главницата: гратисен период за погасяване на главницата - 36 месеца, включително срока за усвояване и 204 месечни погасителни вноски, съобразно сключения договор;

Погасяване на лихвата: извършва се ежемесечно, считано от датата на усвояване,  начислена върху размера на усвоената част.

 1. Място и време за свободен обществен достъп до материалите за инвестиционното намерение – неограничен достъп, считано от 24.01.2022 г. на интернет страница: www.newblg.bg.

 

        Становища и предложения по намерението за поемане на дългосрочен дълг могат да се изпращат на електронния адрес на общината или в деловодството на Община Благоевград.

             

 

ИЛКО СТОЯНОВ

Кмет на Община Благоевград

 

Коментари
  Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини