По-лесен достъп до услуги в община Разлог

Admin 05 Декември 2018 11:00 Региона 0
По-лесен достъп до услуги в община Разлог
Снимка: Община Разлог

Община Разлог се включи в Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване). Тя дава възможност за обмен на документи по електронен път между граждани, бизнес и институции, получаване на известия по електронна поща и със SMS за изпратени и връчени документи. Всеки може да провери кога чиновникът е отворил документа. От този момент той се смята за връчен.

Достъпът до системата става чрез еднократна регистрация с квалифициран електронен подпис или ПИК на Националния осигурителен институт. Всеки, който се регистрира в системата за е-Връчване трябва да знае, че освен сигналите, които той може да подава, администрацията по електронен път ще му изпраща актове, фишове и наказателни постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания.

Община Разлог предприе и редица други мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, като премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. За издаването на удостоверенията от списъка на услугите администрацията използва справки от регистри, като се съдържат данни, които се извличат автоматизирано по електронен път. С разработените компоненти, необходими за свързване на информационните системи на администрацията, е осигурена възможността служителите автоматично да извличат данни от основни регистри, сред които са Национална база данни „Население“, регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на задълженията към митническата администрация, Регистър на вписаните администратори на лични данни, Регистър на българските документи за самоличност, Единен регистър на чужденците, Регистър на средните училища и детските градини, Регистър на дипломите и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, Регистър на производствата по несъстоятелност, Регистър на задължените лица и други.

От 1 ноември община Разлог започна електронен обмен на документи между администрациите в България. Чрез деловодната система  „Акстър офис“ се дава възможност да се изпращат и получават документи по електронен път от други организации, посредством модула АКСТЪР КОМУНИКАТОР. Той осигурява защитен обмен на документи между различни организации (администрации). Обменът на документи ще се извършва от служителите в деловодството на общината. Тази система дава възможност на общинската администрация да премахне хартиените носители и документите да бъдат изпращани електронно, като се спестяват време и средства.
С цел улеснение на жителите на общината са въведени и над 20 вида електронни административни услуги.

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини